Tìm kiếm

Tổng số: 2660
1

Nghiên cứu mô hình ra quyết định trên tập mờ trực cảm và ứng dụng

Mã đề tài: T2023-10-42

Thời gian thực hiện:
14-03-2023 - 14-03-2023

2

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô đường ăn tươi, giầu anthocyanin cho các tỉnh phía Bắc

Mã đề tài: Đề tài BNN&PTNT

Thời gian thực hiện:
01-01-2023 - 31-12-2026

3

Mã đề tài: chưa được cấp

Thời gian thực hiện:
01-01-2023 - 30-06-2024

4

Mã đề tài: BTN2023

Thời gian thực hiện:
01-01-2023 - 30-12-2024

5

Mã đề tài: TB-CT/XH16/23

Thời gian thực hiện:
01-01-2023 - 31-12-2024

6

Mã đề tài: T2023-11-26

Thời gian thực hiện:
01-01-2023 - 31-12-2023

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất quả của cây cà chua bi trồng chậu

Mã đề tài: SV2023-10-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2023 - 30-12-2023

8

Nghiên cứu sử dụng tính cảm nhiễm cây đơn buốt (Bidens pilosa) kiểm soát cây cỏ lồng vực trên lúa

Mã đề tài: SV2023-10-46

Thời gian thực hiện:
01-01-2023 - 30-12-2023

9

Nghiên cứu dịch chiết cây bèo hoa dâu làm dinh dưỡng bón qua lá trong sản xuất trồng trọt hữu cơ

Mã đề tài: SV2023-10-45

Thời gian thực hiện:
01-01-2023 - 30-12-2023

10

Nghiên cứu khả năng chịu hạn và kỹ thuật thu hoạch, sơ chế dược liệu của một số mẫu giống hẹ triển vọng

Mã đề tài: SV2023-10-44

Thời gian thực hiện:
01-01-2023 - 30-12-2023

Tổng số: 282
1

Xây dựng phần mềm đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-18-85

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:

2

Giải pháp quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-11-SKKN15

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:Tốt

3

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2017-11-01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:Khá

4

Mã đề tài: T2017-18-82

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

5

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

6

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng

Mã đề tài: T2017-01-02

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:Tốt

7

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

Mã đề tài: T2016-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 01-12-2016

Xếp loại:Tốt

8

Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 01-06-2016

Xếp loại:

9

Mã đề tài: T2015-32-45

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-12-2015

Xếp loại:Đạt

10

Mã đề tài: T2015-14-40

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Khá

Tổng số: 6055 Bài báo quốc tế: 2085Bài báo quốc tế có chỉ số: 1585 Bài báo trong nước: 3985
1

Modeling growth curves to estimate the suitable slaughter age for the Vietnamese Tap Na pig

Năm xuất bản:
2023

2

Năm xuất bản:
2023

3

Năm xuất bản:
2023

5

Năm xuất bản:
2023

6

Năm xuất bản:
2023

7

Comparison of the Basic Reproduction Numbers for COVID-19 through Four Waves of the Pandemic in Vietnam

Năm xuất bản:
2023

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1409806
Đang trực tuyến: 241
Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia
Tạp chí khoa học và nông nghiệp Việt Nam
Quy trình thực hiện nhiệm vụ và Khoa Học Công Nghệ
Chợ Công nghệ và Thiết bị nông nghiệp