Tìm kiếm

Tổng số: 2061
1

Nghiên cứu nguồn vật liệu cà chua mang gen đột biến iaa9 có khả năng tạo quả không hạt

Mã đề tài: SV2019-01-10

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

2

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và chất lượng hoa của một số tổ hợp lai Huệ mưa năm 2019

Mã đề tài: SV2019-01-09

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

3

Mã đề tài: SV2019-01-08

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

4

Mã đề tài: SV2019-01-07

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

5

Biểu hiện của gen VrDREB2A ở các giai đoạn sinh trưởng của đậu xanh trong điều kiện hạn

Mã đề tài: SV2019-01-06

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

6

Mã đề tài: SV2019-01-05

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

7

Nghiên cứu khả năng nảy mầm và chịu hạn của một số mẫu giống sim (Rhodomyrtus tomentosa) tại Gia Lâm, Hà Nội

Mã đề tài: SV2019-01-04

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

8

Mã đề tài: SV2019-01-03

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

9

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp cẩm có năng suất cao và giàu anthocyanin tại các tỉnh phía Bắc

Mã đề tài: B2020-BNN-01

Thời gian thực hiện:
01-01-2020 - 31-12-2024

10

Mã đề tài: SV2019-02-12

Thời gian thực hiện:
30-12-2019 - 30-12-2019

Tổng số: 271
1

Mã đề tài: T2017-18-82

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

2

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

3

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng

Mã đề tài: T2017-01-02

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:Tốt

4

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

Mã đề tài: T2016-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 01-12-2016

Xếp loại:Tốt

5

Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 01-06-2016

Xếp loại:

6

Mã đề tài: T2015-32-45

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-12-2015

Xếp loại:Đạt

7

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP.

Mã đề tài: T2015-04-13

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Xuất sắc

8

Nghiên cứu đánh giá tác động tổng thể về kinh tế- xã hội của các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2015

Mã đề tài: NN.KHCN-TB/13-18

Thời gian thực hiện:
01-09-2014 - 01-08-2016

Xếp loại:Xuất sắc

9

Mã đề tài: B2014-11-49

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

10

Nghiên cứu giải pháp phát triển Sở giao dịch hàng hoá nông sản ở Việt Nam.

Mã đề tài: B2014-11-48

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

Tổng số: 3872 Bài báo quốc tế: 1272Bài báo quốc tế có chỉ số: 923 Bài báo trong nước: 2603
3

Năm xuất bản:
2020

4

Năm xuất bản:
2020

5

Năm xuất bản:
2020

6

Năm xuất bản:
2020

7

Năm xuất bản:
2020

10

Năm xuất bản:
2020

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65180
Đang trực tuyến: 241
Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia
Tạp chí khoa học và nông nghiệp Việt Nam
Quy trình thực hiện nhiệm vụ và Khoa Học Công Nghệ
Chợ Công nghệ và Thiết bị nông nghiệp