Tìm kiếm

Tổng số: 1502

Mã đề tài: B2017 - 01

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 01-12-2021

2

Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý ứng phó với khô hạn vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Mã đề tài: B2017-02

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2020

Mã đề tài: B2016 - 04

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 31-12-2020

4

Khai thác và phát triển nguồn gen cam Thanh Lân tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Mã đề tài: NN.2017.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 01-06-2020

Mã đề tài: B2015-11-02

Thời gian thực hiện:
01-04-2015 - 01-12-2019

Mã đề tài: B2015-11-01

Thời gian thực hiện:
01-04-2015 - 01-12-2019

7

Nghiên cứu chọn lọc dòng gà Mía có khả năng sinh trưởng cao bằng công nghệ sinh học phân tử

Mã đề tài: ĐP.2016.01

Thời gian thực hiện:
01-07-2016 - 01-07-2019

8

Sản xuất thử giống ngô nếp lai HUA601 tại các tỉnh phía Bắc

Mã đề tài: B.DA.2017-02

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2018

Mã đề tài: T2016-04-05TĐ

Thời gian thực hiện:
01-05-2016 - 01-12-2018

10

Xây dựng hệ thống sản xuất - kinh doanh rau bền vững và hiệu quả khu vực Tây Bắc Việt Nam

Mã đề tài: HTQT.DA.2014.7

Thời gian thực hiện:
01-12-2014 - 01-12-2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tổng số: 174
1

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP.

Mã đề tài: T2015-04-13

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Xuất sắc

Mã đề tài: B2014-11-49

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

3

Nghiên cứu giải pháp phát triển Sở giao dịch hàng hoá nông sản ở Việt Nam.

Mã đề tài: B2014-11-48

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

4

Mã đề tài: B2014-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

5

Nghiên cứu phát triển nguồn gen hoa hiên (Hemerocallis sp.) phục vụ trang trí cảnh quan tại Hà Nội

Mã đề tài: B2014-11-46

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

Mã đề tài: B2014-11-45

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

Mã đề tài: B2014-11-44

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

Mã đề tài: B2014-11-43

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

9

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2 dòng chịu nóng ở Việt Nam

Mã đề tài: B2014-11-41

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

Mã đề tài: B2014-11-39

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Tổng số: 1991 Bài báo quốc tế: 744Bài báo quốc tế có chỉ số: 490 Bài báo trong nước: 1250
1

Population modelling approach to optimise crop harvest strategy. The case of field tomato

Năm xuất bản:
2017

2

Perceived Risk of Avian Influenza and Urbanization in Northern Vietnam

Năm xuất bản:
2017

Năm xuất bản:
2017

6

EFFECTS OF IRRIGATION METHODS ON THE GROWTH, YIELD AND WATER USE EFFICIENCY OF TOMATOES IN RED RIVER DELTA ALLUVIAL SOIL

Năm xuất bản:
2017

10

Complete Genome Sequence of a Porcine Epidemic Diarrhea Virus Strain from Vietnam, HUA-14PED96, with a Large Genomic Deletion

Năm xuất bản:
2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 443150
Đang trực tuyến: 11

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn