Tìm kiếm

Tổng số: 1899
1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến về sử dụng đất Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-10-15TĐ

Thời gian thực hiện:
29-10-2018 - 30-06-2020

2

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các hệ thống máy nghiền cành cây trong khuôn viên Học viện.

Mã đề tài: T2018-05-13TĐ

Thời gian thực hiện:
31-08-2018 - 02-01-2019

3

Nghiên cứu phát triển giống bưởi Thồ tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Mã đề tài: ĐP.2018.09

Thời gian thực hiện:
01-08-2018 - 31-07-2021

4

Nghiên cứu cơ chế chín đột biến và ứng dụng để kéo dài thời hạn tồn trữ quả bơ sau thu hoạch

Mã đề tài: B.2018.NF/02/TN

Thời gian thực hiện:
24-07-2018 - 30-06-2021

5

Mã đề tài: ĐP.2018.10

Thời gian thực hiện:
01-07-2018 - 30-06-2020

6

Mã đề tài: DP.2018.07

Thời gian thực hiện:
01-07-2018 - 30-06-2020

7

Sử dụng hệ thống CRISPR/Cas9 tạo đột biến định hướng trên gen IAA9 ở cây cà chua

Mã đề tài: T2018 – 12 – 06 TĐ

Thời gian thực hiện:
01-07-2018 - 30-06-2020

8

Mã đề tài: ĐP.2018.11

Thời gian thực hiện:
30-06-2018 - 30-06-2020

9

Tái cấu trúc ngành chè theo hướng sản xuất chè hữu cơ

Mã đề tài: B.2018.NF/502.01-2018.13

Thời gian thực hiện:
30-06-2018 - 30-06-2020

10

Chọn tạo giống đậu xanh năng suất cao và quả chín tập trung cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam

Mã đề tài: T2018-01-01TĐ

Thời gian thực hiện:
30-06-2018 - 30-06-2020

Tổng số: 271
1

Mã đề tài: T2017-18-82

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

2

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

3

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng

Mã đề tài: T2017-01-02

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:Tốt

4

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

Mã đề tài: T2016-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 01-12-2016

Xếp loại:Tốt

5

Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 01-06-2016

Xếp loại:

6

Mã đề tài: T2015-32-45

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-12-2015

Xếp loại:Đạt

7

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP.

Mã đề tài: T2015-04-13

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Xuất sắc

8

Nghiên cứu đánh giá tác động tổng thể về kinh tế- xã hội của các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2015

Mã đề tài: NN.KHCN-TB/13-18

Thời gian thực hiện:
01-09-2014 - 01-08-2016

Xếp loại:Xuất sắc

9

Mã đề tài: B2014-11-49

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

10

Nghiên cứu giải pháp phát triển Sở giao dịch hàng hoá nông sản ở Việt Nam.

Mã đề tài: B2014-11-48

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

Tổng số: 3470 Bài báo quốc tế: 1130Bài báo quốc tế có chỉ số: 765 Bài báo trong nước: 2344
1

In growing pigs, nutritive value and nutrient digestibility of distillers’ by-products obtained from two varieties of rice

Năm xuất bản:
2019

2

Năm xuất bản:
2019

3

Năm xuất bản:
2019

8

Năm xuất bản:
2019

9

Năm xuất bản:
2019

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 864293
Đang trực tuyến: 236
Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia
Tạp chí khoa học và nông nghiệp Việt Nam
Quy trình thực hiện nhiệm vụ và Khoa Học Công Nghệ
Chợ Công nghệ và Thiết bị nông nghiệp