Tìm kiếm

Tổng số: 1925
1

Mã đề tài: ĐP.2019.01

Thời gian thực hiện:
14-03-2019 - 28-02-2020

2

Lưu giữ và bảo quản nguồn gen nông nghiệp nhập nội phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và đa dạng sinh học

Mã đề tài: B.2019.03

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2019

3

Chọn tạo hai giống gà liên mnh có năng suất cao

Mã đề tài: B.2019.02

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2022

4

Mã đề tài: B.2018.05

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2020

5

Mã đề tài: B.2018.04

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2022

6

Mã đề tài: B.201.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 01-06-2021

7

Ứng dụng phương pháp PCR và Real-time PCR để chuẩn đoán bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam

Mã đề tài: T2019-03-01TĐ

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2019

8

Chương trình trao đổi hợp tác giáo dục song phương về nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh quan môi trường bền vững

Mã đề tài: 1169/QD-BNN

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 01-01-2021

9

Mã đề tài: IFS_TTH_2018

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 01-01-2021

10

Phân tích chuỗi giá trị thực phẩm và xây dựng chiến lược thành phố thực phẩm thông minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 cho thành phố Đà Nẵng

Mã đề tài: 187/HDDVTV-HVN

Thời gian thực hiện:
01-12-2018 - 01-12-2019

Tổng số: 271
1

Mã đề tài: T2017-18-82

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

2

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

3

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng

Mã đề tài: T2017-01-02

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:Tốt

4

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

Mã đề tài: T2016-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 01-12-2016

Xếp loại:Tốt

5

Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 01-06-2016

Xếp loại:

6

Mã đề tài: T2015-32-45

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-12-2015

Xếp loại:Đạt

7

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP.

Mã đề tài: T2015-04-13

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Xuất sắc

8

Nghiên cứu đánh giá tác động tổng thể về kinh tế- xã hội của các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2015

Mã đề tài: NN.KHCN-TB/13-18

Thời gian thực hiện:
01-09-2014 - 01-08-2016

Xếp loại:Xuất sắc

9

Mã đề tài: B2014-11-49

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

10

Nghiên cứu giải pháp phát triển Sở giao dịch hàng hoá nông sản ở Việt Nam.

Mã đề tài: B2014-11-48

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

Tổng số: 3689 Bài báo quốc tế: 1214Bài báo quốc tế có chỉ số: 837 Bài báo trong nước: 2478
2

In growing pigs, nutritive value and nutrient digestibility of distillers’ by-products obtained from two varieties of rice

Năm xuất bản:
2019

3

Năm xuất bản:
2019

4

Association of single nucleotide polymorphisms in the insulin and growth hormone gene with growth traits of Mia Chicken

Năm xuất bản:
2019

5

Growth performance, carcass quality characteristics and colonic microbiota profiles in finishing pigs fed diets with different inclusion levels of rice distiller's by-product

Năm xuất bản:
2019

6

Growth performance, carcass quality characteristics and colonic microbiota profiles in finishing pigs fed diets with different inclusion levels of rice distillers’ by‐product

Năm xuất bản:
2019

9

Năm xuất bản:
2019

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 976806
Đang trực tuyến: 227
Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia
Tạp chí khoa học và nông nghiệp Việt Nam
Quy trình thực hiện nhiệm vụ và Khoa Học Công Nghệ
Chợ Công nghệ và Thiết bị nông nghiệp