Tìm kiếm

Tổng số: 2274
1

Mã đề tài: T2021-06- 12VB

Thời gian thực hiện:
01-05-2021 - 31-12-2021

2

Nghiên cứu các nên tảng để xây dựng API và ứng dụng cảnh báo tình trạng thiếu chúa ở đàn ong mật

Mã đề tài: T2021-11- 17VB

Thời gian thực hiện:
01-04-2021 - 31-12-2021

3

Mã đề tài: T2021-07- 13VB

Thời gian thực hiện:
01-04-2021 - 30-12-2021

4

Đánh giá khả năng sản xuất của gà Cáy Củm

Mã đề tài: T2021-02-04VB

Thời gian thực hiện:
01-04-2021 - 31-12-2021

5

Mã đề tài: T2021-02-03VB

Thời gian thực hiện:
01-04-2021 - 31-12-2021

6

Phân tích chất lượng và đánh giá cảm quan thịt gà Tiên Yên ở các thời điểm giết mổ khác nhau

Mã đề tài: T2021-08- 14VB

Thời gian thực hiện:
01-04-2021 - 31-12-2021

7

Mã đề tài: 08/HĐ-NCKH

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 31-12-2023

8

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng phân giải lignin từ phế phụ phẩm sau thu hoạch nhãn

Mã đề tài: SV2021-12-62

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 31-12-2021

9

Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn lọc các mẫu giống lúa có tiềm năng về hiệu suất sử dụng đạm

Mã đề tài: SV2021-12-61

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 31-12-2021

10

Mã đề tài: SV2021-12-60

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 31-12-2021

Tổng số: 281
1

Xây dựng phần mềm đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-18-85

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:

2

Giải pháp quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-11-SKKN15

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:Tốt

3

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-11-01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:

4

Mã đề tài: T2017-18-82

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

5

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

6

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng

Mã đề tài: T2017-01-02

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:Tốt

7

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

Mã đề tài: T2016-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 01-12-2016

Xếp loại:Tốt

8

Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 01-06-2016

Xếp loại:

9

Mã đề tài: T2015-32-45

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-12-2015

Xếp loại:Đạt

10

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP.

Mã đề tài: T2015-04-13

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Xuất sắc

Tổng số: 4514 Bài báo quốc tế: 1504Bài báo quốc tế có chỉ số: 1105 Bài báo trong nước: 3016
1

Năm xuất bản:
2021

2

Năng suất sinh sản của lợn nái rừng Nuôi bán thâm canh

Năm xuất bản:
2021

3

Hiệu quả sử dụng bã sắn lên men trong khẩu phần ăn của lợn thịt

Năm xuất bản:
2021

5

Mối liên kết giữa điểm đột biến G662A kiểu gen GG của gen GH với năng suất sinh sản của gà Mía

Năm xuất bản:
2021

6

KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN CỦA QUE THỬ NHANH VNUA-BQT ĐỂ CHẨN ĐOÁN CÓ THAI SỚM Ở BÒ SỮA

Năm xuất bản:
2021

7

Phân tích so sánh một số mô hình MCDM và ứng dụng trong hệ thông tin ra quyết định

Năm xuất bản:
2021

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 481029
Đang trực tuyến: 246
Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia
Tạp chí khoa học và nông nghiệp Việt Nam
Quy trình thực hiện nhiệm vụ và Khoa Học Công Nghệ
Chợ Công nghệ và Thiết bị nông nghiệp