Tìm kiếm

Tổng số: 2139
1

Mã đề tài: T2020-10-49*

Thời gian thực hiện:
14-04-2020 - 14-04-2020

2

Nghiên cứu một số mô hình ra quyết định đa tiêu chí và áp dụng vào một số bài toán trong nông nghiệp.

Mã đề tài: T2020-10-48

Thời gian thực hiện:
14-04-2020 - 14-04-2020

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu một số loại bệnh trên gà

Mã đề tài: T2020-10-47

Thời gian thực hiện:
14-04-2020 - 14-04-2020

4

Xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền Web

Mã đề tài: T2020-10-46

Thời gian thực hiện:
14-04-2020 - 14-04-2020

5

Mã đề tài: HV2020-40-2

Thời gian thực hiện:
14-04-2020 - 31-12-2020

6

Mã đề tài: NF.2020.08/2020/TN

Thời gian thực hiện:
01-04-2020 - 31-03-2023

7

Mã đề tài: NF.2020.502.01-2019.313

Thời gian thực hiện:
01-03-2020 - 01-03-2022

8

Khai thác và phát triển nguồn gen một số chủng virus gây bệnh (Porcine parvo virus - PPV, porcine pseudorabies virus - PPR, goatpox virus - GTPV) phục vụ chẩn đoán và sản xuất vắc xin phòng bệnh

Mã đề tài: QG.2020-NVQG-2020/ĐT.02

Thời gian thực hiện:
01-03-2020 - 28-02-2023

9

Mã đề tài: SV2020-09-55

Thời gian thực hiện:
31-01-2020 - 31-12-2020

10

Mã đề tài: SV2020-09-54

Thời gian thực hiện:
31-01-2020 - 31-12-2020

Tổng số: 281
1

Xây dựng phần mềm đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-18-85

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:

2

Giải pháp quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-11-SKKN15

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:Tốt

3

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-11-01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:

4

Mã đề tài: T2017-18-82

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

5

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

6

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng

Mã đề tài: T2017-01-02

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:Tốt

7

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

Mã đề tài: T2016-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 01-12-2016

Xếp loại:Tốt

8

Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 01-06-2016

Xếp loại:

9

Mã đề tài: T2015-32-45

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-12-2015

Xếp loại:Đạt

10

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP.

Mã đề tài: T2015-04-13

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Xuất sắc

Tổng số: 4353 Bài báo quốc tế: 1454Bài báo quốc tế có chỉ số: 1045 Bài báo trong nước: 2905
2

Polymorphism of Candidate Genes related to the number of Teat, vertebrae and ribs in Pigs.

Năm xuất bản:
2020

4

Passion fruit (Passiflora edulis) peel as feed for ruminants in Vietnam: use of passion fruit peel silage in the diet of dairy cattle

Năm xuất bản:
2020

5

Năm xuất bản:
2020

6

Passion fruit (Passiflora edulis) peel as feed for ruminants in Vietnam: Quantification, chemical composition and posibility to make silage

Năm xuất bản:
2020

7

Use of cashew apple fruit silage in the cattle fattening diet

Năm xuất bản:
2020

8

Năm xuất bản:
2020

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 193184
Đang trực tuyến: 209
Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia
Tạp chí khoa học và nông nghiệp Việt Nam
Quy trình thực hiện nhiệm vụ và Khoa Học Công Nghệ
Chợ Công nghệ và Thiết bị nông nghiệp