Tìm kiếm

Tổng số: 2440
1

Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất sữa chua từ đậu tương có bổ sung rau quả trên địa bàn Hà Nội

Mã đề tài: 36/2021/HĐ-SKHCN

Thời gian thực hiện:
01-07-2022 - 31-10-2023

2

Mã đề tài: ĐTĐP

Thời gian thực hiện:
20-04-2022 - 20-04-2024

3

Mã đề tài: 14/HĐ-KHCN-ĐT

Thời gian thực hiện:
15-02-2022 - 30-04-2025

4

Mã đề tài: 13/HĐ-KHCN-ĐT

Thời gian thực hiện:
10-02-2022 - 30-04-2024

5

Đa dạng hóa sản phẩm từ quả trám đen (Canarium nigrum Engl)

Mã đề tài: T2022-08-27

Thời gian thực hiện:
02-02-2022 - 02-06-2022

6

Mã đề tài: T2022-12-51

Thời gian thực hiện:
01-02-2022 - 28-02-2023

7

Mã đề tài: T2022-12-50

Thời gian thực hiện:
01-02-2022 - 28-02-2023

8

Agro-econvert: Agroecological transition and organic certification in Vietnam to Empower Rural communities

Mã đề tài: HTQT-21-01

Thời gian thực hiện:
02-01-2022 - 31-05-2025

9

Nghiên cứu tuyển chọn các giống măng tây phù hợp với điều kiện miền Bắc

Mã đề tài: TN cấp Bộ

Thời gian thực hiện:
01-01-2022 - 31-12-2023

10

Nghiên cứu một số giải pháp KHCN sản xuất lúa hữu cơ tại một số tỉnh phía bắc

Mã đề tài: ĐT cấp Bộ

Thời gian thực hiện:
01-01-2022 - 31-12-2024

Tổng số: 282
1

Xây dựng phần mềm đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-18-85

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:

2

Giải pháp quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-11-SKKN15

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:Tốt

3

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-11-01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:

4

Mã đề tài: T2017-18-82

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

5

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

6

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng

Mã đề tài: T2017-01-02

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:Tốt

7

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

Mã đề tài: T2016-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 01-12-2016

Xếp loại:Tốt

8

Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 01-06-2016

Xếp loại:

9

Mã đề tài: T2015-32-45

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-12-2015

Xếp loại:Đạt

10

Mã đề tài: T2015-14-40

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Khá

Tổng số: 5448 Bài báo quốc tế: 1832Bài báo quốc tế có chỉ số: 1376 Bài báo trong nước: 3627
3

In Vitro Propagation of the Dendrobium anosmum Lindl. Collected in Vietnam

Năm xuất bản:
2022

4

Năm xuất bản:
2022

6

Consumption channels for dried green tea: a case study in Vietnam

Năm xuất bản:
2022

7

Consumption channels for dried green tea: A case study in Vietnam

Năm xuất bản:
2022

10

Rice farmers' Pểcption and Dêtrminants of Climate Chảng Adaptation Measures: A Case Study in Viet Nam

Năm xuất bản:
2022

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 957540
Đang trực tuyến: 222
Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia
Tạp chí khoa học và nông nghiệp Việt Nam
Quy trình thực hiện nhiệm vụ và Khoa Học Công Nghệ
Chợ Công nghệ và Thiết bị nông nghiệp