Hướng dẫn dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ (6/17/2015 4:04:15 PM)

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN - Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nướciconnew

Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN - Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2010 - Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 57/2007/TT-BTC - Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị,hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 - Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN - Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 152 /2007/TTLT/BTC-BKHCN - Hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart)


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635338
Đang trực tuyến: 39

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn