Tìm kiếm:

Tên đề tài: Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP. (Lượt xem: 1075)
Mã đề tài: T2015-04-13
Chủ nhiệm: Trần Bích Phương
Thư ký: Nguyễn Thị Vinh
Tham gia:
Mục tiêu: Đánh giá tần số xuất hiện của kiểu gen sinh trưởng nhanh trong quần thể gà Mía từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu cải tiến sinh trưởng gà Mía sau này.
Nội dung:
Sản phẩm: Xác định kiểu gen sinh trưởng nhanh (INS) của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 5/1/2015 - Đến ngày: 5/31/2016
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: T2013-02-09

Thời gian thực hiện:
01-12-2013 - 01-12-2014

Mã đề tài: T2016-02-06

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 31-12-2016

Mã đề tài: SV2016-02-20

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 31-12-2016

Mã đề tài: T2018-02-12

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635332
Đang trực tuyến: 33

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn