Tìm kiếm:

Tên đề tài: Đánh giá chọn lọc nguồn vật liệu ưu tú phục vụ chọn tạo giống ngô đường ưu thế lai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Lượt xem: 281)
Mã đề tài: T2017-18-82
Chủ nhiệm: Phạm Quang Tuân
Thư ký: Vũ Văn Liết
Tham gia:
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 3/8/2017 - Đến ngày: 12/31/2017
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: SV2014-01-01

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2014

Mã đề tài: T2014-12-05

Thời gian thực hiện:
07-08-2014 - 12-08-2015

Mã đề tài: T2013-16-48

Thời gian thực hiện:
01-12-2013 - 01-12-2014

Mã đề tài: T2014-18-55

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 01-12-2014

Mã đề tài: B.DA.2017-02

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2018

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Mã đề tài: ĐP2018.VNCPHTC.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635313
Đang trực tuyến: 14

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn