Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Wild.) tại một số vùng sinh thái phù hợp ở Việt Nam (Lượt xem: 139)
Mã đề tài: HNQT/SPĐP/07.17
Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Long
Thư ký: Trần Thị Minh Ngọc
Tham gia:
Mục tiêu: Mục tiêu chung: Tuyển chọn và nhân được một số giống diêm mạch (Chenopodium quinoa Wild.) có năng suất, chất lượng cao phù hợp với một số vùng sinh thái của Việt Nam góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Mục tiêu cụ thể: 1. - Tuyển chọn được 2-3 dòng diêm mạch triển vọng tham gia khảo nghiệm; 2. - Tuyển chọn được 1 giống công nhận sản xuất thử có năng suất 2,0 tấn/ha, hàm lượng protein từ 15-21%; chịu hạn (độ ẩm đất tối đa đồng ruộng 40-50%) hoặc chịu mặn tối đa (80-120 mM NaCl tương đương 4-6 o/oo) ; 3. - Tạo ra 1 quy trình canh tác cây diêm mạch/vùng sinh thái (nghiên cứu 3 vùng sinh thái); 4. - Xây dựng được 01 mô hình/vùng sinh thái (nghiên cứu 3 vùng sinh thái), quy mô tối thiểu 3 ha/vùng, năng suất đạt 2 tấn/ha tại vùng sinh thái thích hợp; 5. - Đào tạo 3 thạc sỹ, công bố 3 bài báo khoa học (2 bài trong nước, 1 bài ở tạp chí nước ngoài trong danh mục scopus/ISI).
Nội dung:
Sản phẩm: Mô hình canh tác diêm mạch tại các vùng sinh thái nghiên cứu; Quy trình canh tác diêm mạch trong điều kiện hạn/mặn
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 9/1/2017 - Đến ngày: 9/1/2020
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: B2007-11-66TĐ

Thời gian thực hiện:
07-01-2007 - 31-07-2009

Mã đề tài: B2008-11-76TĐ

Thời gian thực hiện:
08-01-2008 - 31-08-2009

Mã đề tài: B2008-11-82

Thời gian thực hiện:
01-01-2008 - 31-12-2009

Mã đề tài: SV2013-01-15

Thời gian thực hiện:
01-01-2013 - 31-12-2013

Mã đề tài: T2014-12-05

Thời gian thực hiện:
07-08-2014 - 12-08-2015

Mã đề tài: T2013-01-06

Thời gian thực hiện:
01-12-2013 - 12-08-2014

Mã đề tài: T2015-01-05

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 30-05-2016

Mã đề tài: T2017-01-05VBTĐ

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2019

Mã đề tài: VIE 12 047 11

Thời gian thực hiện:
01-04-2017 - 03-04-2018


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 648214
Đang trực tuyến: 3

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn