Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Bộ Ngành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
1 17/2016/TT-BNNPTNT 24/06/2016 Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC 29/12/2015 Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước
3 3748/QĐ-BNN-KH 15/09/2015 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020
4 11/2015/TT-BKHCN 26/06/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
5 1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
6 08/2015/TT-BKHCN 05/05/2015 Thông tư quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
7 17/VBHN-BKHCN 27/04/2015 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 4 năm 2015 Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
8 18/2015/TT-BNNPTNT 24/04/2015 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 13/2015/TT-BNNPTNT 25/03/2015 Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 05/2015/TT-BKHCN 12/03/2015 Thông tư quy đỊnh tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
11 04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
12 16/VBHN-BKHCN 09/03/2015 Văn bản hợp nhất số 16 /VBHN-BKHCN ngày 09/3/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
13 02/2015/TT-BKHCN 06/03/2015 Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
14 05/VBHN-BKHCN 11/02/2015 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 11 tháng 02 năm 2015 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
15 230/BGDĐT-KHCNMT 15/01/2015 Triển khai Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014
16 15/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
17 11/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
18 10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
19 12/2014/TT-BKHCN 29/05/2014 Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
20 09/2014/TT-BKHCN 27/05/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
21 07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
22 986/QĐ-BNN-KHCN 09/05/2014 Kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
23 06/2014/TT-BKHCN 25/04/2014 Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
24 05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”
25 43/2013/TT-BNNPTNT 21/10/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ
26 1384/QĐ-BNN-KHCN 17/06/2013 Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
27 1259/QĐ-BNN-KHCN 03/06/2013 Phê duyệt Chương trình khung nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013 – 2020
28 12/2013/TT-BKHCN 28/03/2013 Thông tư Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
29 11/2013/TT-BKHCN 28/03/2013 Thông tư Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ
30 10/2013/TT-BKHCN 28/03/2013 Thông tư hướng dẫn quản lý chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
31 09/2013/TT-BKHCN 14/03/2013 Thông tư hướng dẫn quản lý chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
32 31/2012/TT-BKHCN 27/12/2012 Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
33 3246/QĐ-BNN-KHCN 26/12/2012 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020
34 56/2012/TT-BGDĐT 24/12/2012 Thông tư Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
35 21/2012/TT-BKHCN 19/11/2012 Thông tư quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen
36 20/2012/TT-BKHCN 19/11/2012 Thông tư Hướng dẫn chi tiết điều kiện và các thủ tục công nhận phòng thí nghiệm đủ điều kiện để nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen
37 3588/QĐ-BGĐT 10/09/2012 Quyết định Ban hành Thể lệ Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện
38 19/2012/TT-BGDĐT 31/05/2012 Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
39 16/2012/TT-BGDĐT 08/05/2012 Thông tư Ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
40 09/2012/TT-BKHCN 02/04/2012 Thông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước
41 08/2012/TT-BKHCN 01/04/2012 Thông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước
42 18/2010/TT-BKHCN 24/12/2010 Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
43 12/2010/TT-BGDĐT 28/03/2010 Thông tư Ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
44 12/2009/TT-BKHCN 08/05/2009 Thông tư Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
45 07/2009/TT-BKHCN 02/04/2009 Thông tư hướng dẫn việc đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước
46 37/QĐ-BKHCN 14/01/2009 Quyết định Đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4 tháng 9 năm 2008 ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ
47 12/2008/QĐ-BKHCN 04/09/2008 Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ
48 59/2007/QĐ-BGDĐT 15/10/2007 Quyết định 59 /2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm
49 98/2006/QĐ-BNN-TCCB 29/10/2006 Quyết định quy chế kết hợp đào tạo với nghiên cứu giữa các trường đại học, cao đẳng, viên nghiên cứu thuộc Bộ (quy chế viện - trường)
50 36/2006/QĐ-BNN 14/05/2006 Quyết định ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây