- Chọn tạo thành công 05 dòng bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm nhiệt độ (TGMS) là E13S, E15S, E17S, E26S, E30S và 10 dòng bố là R2KBL, R16, R27, R28, R29, R34, R41, R73, R92, R94. Các dòng trên có nhiều đặc điểm nông sinh học, đặc điểm tính dục tốt, có mùi thơm phù hợp cho chọn giống lúa lai hai dòng chất lượng cao.

- Chọn được 08 tổ hợp lai có triển vọng nhất là: E13S/R2, E15S/11X73, E15S/R2, E15S/R3, E15S/R29, E26S/R527, E30S/R2, E30S/MT-2, trong đó tổ hợp lai E15S/R2 (đặt tên là HQ19) có thời gian sinh trưởng ngắn (125-130 ngày trong vụ xuân, 105-110 ngày trong vụ mùa), nhiễm nhẹ sâu bệnh, năng suất thực thu đạt từ 75,0-80,0 tạ/ha trong vụ xuân và 65,0-70 tạ/ha trong vụ mùa, chất lượng gạo tốt (hạt gạo dài 7,5mm, tỷ lệ gạo xát đạt 72,1%, tỷ lệ gạo nguyên 89,8%, hàm lượng amylose 18,0%, gạo có mùi thơm, cơm trắng, đậm). Giống lúa HQ19 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử (tháng 12 năm 2015).

- Đã hoàn thiện qui trình nhân dòng mẹ giống lúa lai HQ19 tại vùng đồng bằng sông Hồng, Mộc Châu, Sơn La và tại Eakar, Đăk Lăk đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao; qui trình sản xuất hạt lai F1 và qui trình thâm canh lúa lai thương phẩm. Đến vụ xuân 2017, diện tích gieo cấy giống HQ19 đạt trên 900ha.

Bên cạnh đó, đề tài đã tham gia đào tạo thành công 01 tiến sĩ, 06 thạc sĩ, 15 sinh viên đại học; xuất bản 01 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế và 06 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Đề tài được Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia xếp loại Khá và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo các giống lúa mới chất lượng tốt trên cơ sở kết quả của đề tài để phục vụ sản xuất.

Một số hình ảnh

 

Dòng E15S được nhân bằng gốc rạ tại Mộc Châu-Sơn La

 

 

Thí nghiệm hoàn thiện qui trình nhân dòng E15S trong vụ Xuân 2013

 

 

Ruộng sản xuất hạt lai F1 giống HQ19 trong vụ Mùa 2013

Ruộng sản xuất hạt lai F1 giống HQ19 trong vụ Mùa 2014 

 

 

Kiểu cây của giống lúa lai hai dòng HQ19

 

Giống lúa lai hai dòng HQ19 trong thí nghiệm so sánh vụ Xuân 2012

Giống HQ19 trong khảo nghiệm VCU tại Văn Lâm-Hưng Yên

Giống HQ19 trong vụ Xuân 2013 tại Trực Ninh-Nam Định

Giống HQ19 trong vụ Mùa 2014 tại Tiên Du, Bắc Ninh

 

Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước
Ban KH&CN