Tìm kiếm

1

Năm hội thảo: 2027

Nơi hội thảo: Trong nước

3

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

4

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

7

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

8

Một số hiểu biết về MRSA

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

9

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

10

Bàn về quản lý chuỗi cung ứng ngắn hàng nông sản - theo cách nhìn từ học thuật đến thực tiễn

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

11

Bàn về quản lý chuỗi cung ứng ngắn nông sản - theo cách nhìn từ học thuật đến thực tiễn

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

12

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

13

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

14

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

15

CÁC THỂ CHẾ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG NGẮN HÀNG NÔNG SẢN

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

16

Các thể chế chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng ngắn hàng nông sản

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

17

Các vấn đề lý luận về liên kết trong chuỗi cung ứng hàng nông sản

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

18

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

19

CHUỖI CUNG ỨNG NGẮN HÀNG NÔNG SẢN: MỘT CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

20

Chuỗi cung ứng ngắn hàng nông sản: Một cách tiếp cận phát triển kinh tế, xã hội, môi trường bền vững

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

21

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

22

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

23

QUY TRÌNH BẢO QUẢN QUẢ BƠ SAU THU HOẠCH

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

24

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

25

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

26

THANH NIÊN VÀ NÔNG NGHIỆP

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

28

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

29

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

30

Enterobacteriaceae sản sinh ESBL/AmpC β-lactamases

Năm hội thảo: 2020

Nơi hội thảo: Trong nước

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 190992
Đang trực tuyến: 228